Apply for this job now

Svensk Private Client Advice Associate (Swedish Private Client Advice Associate)

Location
Ars-sur-Moselle, Moselle
Job Type
Permanent
Posted
6 Sep 2022
Om du vill söka den här tjänsten, vänligen ansök med ett CV på engelska.

Möjligheten:

Avdelningen Private Client Advice (PCA) utvärderar kunders och presumtiva kunders mål, riskprofiler, nuvarande investeringsstrategier och -strukturer för att avgöra vilka tillgångsfördelningar och jämförelseindex som ska rekommenderas.

Som svensk PCA Associate stöttar du andra teammedlemmar, analytiker, anknutna ombud och investeringsrådgivare i arbetet med att tillhandahålla reglerade och lämpliga råd till Fisher Investments Luxembourgs presumtiva och befintliga kunder. Du får lära dig att använda data och insikter som vägledning för dina rekommendationer. Teamchefen är din närmaste chef och hjälper dig att lära dig jobbet och utveckla din kompetens.

Arbetsdagen:
 • utarbeta och redigera skriftliga förslag genom att sammanställa kundinformation, inhämta information från tredjepartsleverantörer, köra portföljsimuleringar och genomföra en analys baserat på de befintliga tillgångarna
 • samarbeta med andra interna team för att se till att ärenden hanteras smidigt
 • arbeta med projekt inom gruppen för att öka effektiviteten vid behov
 • använd MS Access, Word, Excel (komplexa funktioner) och Adobe för att ta fram skräddarsydda förslag och ingående rapporter
Dina kvalifikationer:
 • universitetsexamen eller motsvarande kombination av utbildning och erfarenhet
 • flytande svenska i tal och skrift
 • erfarenhet av finansplanering och investeringsprinciper eller branschexamina är önskvärt
 • förmåga att leverera med hög kvalitet inom utsatt tid
 • intresserad av att arbeta i en energisk miljö präglad av samarbete för att leverera i hög takt
Varför Fisher Investments Luxembourg?

Den globala Fisher-organisationen särskiljer sig genom att sätta kunderna först och att ge oöverträffad service med en personligt anpassad investeringsmetod. Du kan vara förvissad om att Fisher Investments och Fisher Investments Luxembourg ligger i linje med kundernas prioriteringar med hjälp av en enkel och transparent avgiftsstruktur och erkända europeiska förvaringsinstitut.

Det är medarbetarna som gör Fishers mål möjliga, och vi erbjuder en rad förmåner för att hjälpa våra medarbetare att nå sina långsiktiga mål. Här är några exempel:
 • 100 % täckning av medlems- eller premiekostnaderna för kompletterande vård (inklusive läkarvård, tandvård, synvård) för anställda och deras kvalificerade familjemedlemmar
 • Vår leverantör av kompletterande vård, DKV, täcker en rad hälsotillstånd och ersättningsalternativ för behandlingar, inklusive tandvård och tandreglering. Även läkarvård vid behov under utlandsresor ingår.
 • 28 dagars semester om året, som ökar till 30 dagar efter fem års anställning, och möjlighet att köpa upp till tre extra semesterdagar
 • en kompletterande pension för anställda, 4 % av grundlönen upp till taket i socialförsäkringen och 12 % av grundlönen över taket i socialförsäkringen. Fisher Investments Luxembourg matchar de anställdas egna inbetalningar upp till 50 % (eller 600 euro, givet statens maxtak på 1 200 euro per år och medarbetare).
 • en arbetsmiljö som präglas av samarbete, med löpande kompetensutveckling, fortbildningsstöd och evenemang för att tacka medarbetarna.
 • månatlig gymsubvention
Vi är stolta över vår inkluderande kultur. Vi värdesätter de perspektiv och unika färdigheter som du bidrar med till teamet - vi blir alla bättre av det. Framgång hos Fisher Investments bygger på resultat, samarbetsförmåga och en vilja att åstadkomma stordåd - så om du är redo för det är vi redo för dig! Ansök i dag och bli en del av ett lag där du gör skillnad i människors liv genom att bygga en bättre investeringsvärld.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG TILLÄMPAR LIKA MÖJLIGHETER VID ANSTÄLLNING

Anställda ansvarar för all skatt för naturaförmån som uppstår på grund av premier/medlemskostnader som företaget betalar

The Opportunity:

The Private Client Advice (PCA) group evaluates client and prospect goals, risk profiles, current investment strategies and structures to determine suitable asset allocation and benchmark recommendations.

As a Swedish PCA Associate, you will support other team members, Analysts, Tied Agents and Investment Counsellors in providing regulated and suitable advice to prospective and existing clients of Fisher Investments Luxembourg. You will learn to use data and insights to guide your recommendations. You will report to your Team Leader who will aid in your professional development and job training.

The Day-to-Day:
 • Prepare and format written proposals by collecting client information, using information from third-party vendors, and conducting analysis based on the existing assets, and running portfolio simulations
 • Partner with other internal groups to ensure smooth transition of cases
 • Work on ad hoc group projects to help increase efficiency
 • Use MS Access, Word, Excel (perform complex functions) and Adobe to customise proposals and produce detailed reports
Your Qualifications:
 • A University degree or equivalent combination of education/experience
 • Fluent language proficiency in: Swedish (Written and Verbal)
 • Experience with financial planning and investment principles or industry exams preferable
 • Produce quality work within a target timeline
 • Eager to work in an energetic, collaborative environment to support high-volume output
Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients' priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It's the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:
 • 100% coverage of the membership or premium cost for the supplemental healthcare (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents
 • Our supplemental medical provider, DKV, covers a range of conditions and reimbursement options for treatments including dental treatment and orthodontic care. It also includes medical care if needed when travelling abroad
 • 28 days annual leave, increasing to 30 after five years of service, with the ability to purchase up to 3 additional days
 • A supplemental retirement pension to employees, 4% of your base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay income over the ceiling. FIL will match employee personal contributions up to a maximum of 50% (or €600 given the current employee maximum is €1200 annually as set by the government)
 • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events
 • Monthly gym subsidy
We take great pride in our inclusive culture. We value the different perspectives and unique skills you bring to the team - it makes us all better. Success at Fisher Investments is motivated by results, a collaborative mindset and a commitment to accomplishing great things - so if you are ready to do that, we are ready for you! Apply today to be a part of a team environment where you make a difference in the lives of people by bettering the investment universe.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Employees responsible for any benefit-in-kind taxes as a result of the premiums/membership costs paid by the Company

Apply for this job now

Details

 • Job Reference: 704960086-2
 • Date Posted: 6 September 2022
 • Recruiter: Fisher Investments
  Fisher Investments
 • Location: Ars-sur-Moselle, Moselle
 • Salary: On Application
 • Sector: Banking & Financial Services
 • Job Type: Permanent